OPĆI UVJETI PRIJEVOZA

OPĆE ODREDBE

PRIJEVOZNIK Darojković promet d.o.o., Dugo Selo 10370, Sajmišna 15
PUTNIK je osoba koju prijevoznik prevozi uz naknadu.
UNUTARNJI CESTOVNI PRIJEVOZ je prijevoz na teritoriju RH.
PRIJEVOZ UNUTAR EU je prijevoz između dvije ili više zemalja članica EU, uključujući i Švicarsku federaciju.
MEĐUNARODNI CESTOVNI PRIJEVOZ je svaki prijevoz između zemlje članice EU i zemlje izvan EU.
VOZILO je autobus ili osobno vozilo s najmanje 9 sjedala, uključujući i sjedalo vozača koje je namijenjeno isključivo prijevozu putnika.
VOZNA KARTA je dokument s kojim putnik ostvaruje pravo na prijevoz kod prijevoznika po uvjetima utvrđenima ovim Općim uvjetima prijevoza.

UGOVOR O PRIJEVOZU

Članak 1
Ovim općim uvjetima prijevoza utvrđuju se međusobni odnosi prijevoznika i putnika koji koriste usluge prijevoznika u javnom cestovnom prijevozu i uvjeti pod kojima će prijevoznik pružiti uslugu prijevoza putniku i njegovoj prtljazi.

Članak 2
Opće uvjete prijevoza putnika, prtljage i predmeta primijenjuje prijevoznik prema utvrđenim cijenama za svaku liniju, odnosno za svaki izvršeni prijevoz.

Članak 3
Naknadu za prijevoz putnika i prtljage u javnom cestovnom prijevozu putnika utvrđuje prijevoznik.

Članak 4
Kupnjom vozne karte, putnik je s prijevoznikom zaključio ugovor o prijevozu.
Prijevoznik se obvezuje sigurno prevesti putnika na ugovorenoj relaciji po objavljenom voznom redu, a putnik se obvezuje prijevozniku platiti naknadu za prijevoz.
Postojanje ugovora o prijevozu dokazuje se voznom kartom ili posebnim ugovorom.

Članak 5
Prijevoznik je dužan putniku s kupljenom voznom kartom i rezervacijom osigurati mjesto u vozilu i prevesti ga na ugovorenoj relaciji po objavljenom voznom redu, a putnik je dužan tijekom putovanja čuvati voznu kartu i na zahtjev kontrolora ili voznog osoblja, istu predočiti.

Članak 6
Vozna karta se prodaje na ovlaštenim prodajnim mjestima prijevoznika (autobusni kolodvori, agencije, poslovnice i slično), putem interneta i u vozilima prijevoznika. Vozna karta može biti ispisana u papirnatom ili elektroničkom obliku.
Ukoliko je vozna karta kupljena putem internet stranice prijevoznika, ista mora biti predočena voznom osoblju na mobilnom uređaju ili u papirnatom obliku.

Članak 7
Vozna karta se u pravilu izdaje za jednokratnu vožnju i prijevoznika obvezuje za dan, sat i relaciju koji su na karti naznačeni i ne može se koristiti za neki drugi polazak prijevoznika.
Putnik može kupiti i povratnu voznu kartu na kojoj će biti naznačeno vrijeme važenja iste. Rok važenja povratne vozne karte računa se od dana započetog putovanja.
Povratna karta omogućuje putniku prijevoz u polasku i povratku na unaprijed utvrđenoj relaciji.
Putnik korisnik povratne vozne karte dužan je u povratku izvršiti rezervaciju mjesta u vozilu.
Povratne vozne karte vrijede na linijama prijevoznika i u iznimnim situacijama na linijama drugih prijevoznika ukoliko između prijevoznika postoji dogovor.

Članak 8
Putnik može rezervirati mjesto u autobusu na organiziranim prodajnim mjestima, telefonski, emailom ili drugim pogodnim načinom s tim da je obvezan kupiti rezerviranu kartu najkasnije 6 sati prije početka putovanja u međunarodnom prijevozu i prijevozu unutar EU.
Ukoliko putnik u navedenom roku ne kupi rezerviranu kartu, prijevoznik ima pravo prodati je drugom putniku.
Prijevoznik zadržava pravo, iz opravdanih razloga, na pojedinim linijama izmijeniti broj sjedala koje je navedeno na rezervaciji, pri čemu se obvezuje osigurati drugo sjedalo putniku s važećom rezervacijom.

Članak 9
Rezervacija se ne izdaje bez kupljene vozne karte, osim ako putnik ne posjeduje povratnu voznu kartu. Naknada za rezervaciju mjesta se naplaćuje prema važećem cjeniku prijevoznika.

Članak 10
Prijevoznik u svom poslovanju može posebnom odlukom odobriti komercijalne povlastice za pojedine linije ili pojedine kategorije putnika (po kategoriji dobi, invaliditeta i slično).

Članak 11
Putnik ima pravo odustati od ugovora u prijevozu prije nego što započne putovanje. Prijevoznik je dužan vratiti putniku naknadu za prijevoz umanjenu za iznos od 10% na ime manipulativnih troškova ako putnik odustane od putovanja u međunarodnom linijskom prijevozu i prijevozu unutar EU najkasnije 6 sati prije početka putovanja.
Ukoliko putnik prijevozniku podnese zahtjev za povrat naknade za prijevoz neiskorištenog dijela povratne vozne karte (u roku važenja iste) prijevoznik će od plaćene cijene povratne vozne karte odbiti cijenu prijevoza u jednom pravcu (sa odgovarajućom komercijalnom povlasticom i 10% na ime manipulativnih troškova) te će razliku isplatiti putniku.
Ako putnik zahtjev za povrat ne podnese u gore navedenom roku, gubi pravo na povrat naknade u cijelosti.

Članak 12
Povrat naknade za prijevoz vrši se isključivo ukoliko je zahtjev za povratom podnesen u rokovima navedenim u prijašnjem članku.
Povrat se može izvršiti na osnovu cjelovite i neoštećene vozne karte na prodajnom mjestu gdje je ista i kupljena, odnosno na jednom od prodajnih mjesta navedenim na internet stranici prijevoznika. Zahtjev za povrat naknade za prijevoz može se podnijeti i u pisanom obliku na email adresu prijevoznika. Uz pisani zahtjev za povrat, potrebno je i priložiti original voznu kartu, ukoliko je ista kupljena preko interneta. Ukoliko je zahtjev za povrat naknade podnesen u pisanom obliku, tada se povrat isplaćuje isključivo na račun koji je naveden na istome.
Vozno osoblje prijevoznika ne može izvršiti povrat naknade za prijevoz.

Članak 13
Za izgubljenu voznu kartu, kao i za voznu kartu koja je otkazana poslije vremena navedenog u čl. 11 ovih Općih uvjeta, naknada za prijevoz se ne vraća.
Putnik koji je svojom greškom otputovao vozilom drugog prijevoznika, a ne vozilom prijevoznika za koji je kupio voznu kartu, nema pravo zahtjevati povrat plaćenog iznosa vozne karte.

Članak 14
Putnik je dužan provjeriti sve elemente vozne karte u trenutku kada je zaprimi i odmah prijaviti eventualne pogreške prodajnom osoblju.

Članak 15
Putnik može ući ili izaći iz vozila samo na autobusnom kolodvoru ili stajalištu koje je predviđeno po voznom redu. Ukrcaj ili iskrcaj putnika na stanicama koje nisu predviđene voznim redom, nije moguć.
Putnik je obvezan brinuti se da dođe na početno stajalište najmanje 10 minuta prije polaska. U slučaju kašnjenja putnika, prijevoznik nema nikakve obveze prema putniku.
Ukoliko su za vrijeme trajanja prijevoza određene kratke pauze zbog korištenja toaleta ili osvježenja, putnik je dužan vratiti se u vozilo unutar vremena određenog za pauzu.
Prijevoznik nije dužan zadržavati vozilo i čekati putnika koji ne poštuje vrijeme određeno za pauzu.
Ukoliko putnik tijekom putovanja svojevoljno prekine putovanje izlaskom iz vozila na usputnim autobusnim kolodvorima ili stajalištima, ne može zahtjevati povrat naknade za dio neobavljenog prijevoza, niti voznu kartu koristiti za neki drugi polazak prijevoznika na relaciji navedenoj na voznoj karti.

Članak 16
Putnik je dužan čuvati voznu kartu tijekom cijelog prijevoza, te je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika.
Ukoliko putnik koristi voznu kartu s komercijalnom povlasticom, mora dokazati svoj identitet osobnom ispravom ili drugim odgovarajućim dokumentom.

Članak 17
Za vrijeme putovanja, vozno osoblje ili kontrolor može isključiti iz putovanja putnika:
– ako narušava red i mir u autobusu
– ako ometa rad voznog osoblja
– ako ometa rad kontrolora
Ukoliko se putnik isključi iz putovanja, vozno osoblje mu isporučuje i njegovu prtljagu.
U tom slučaju, putnik nema pravo na povrat iznosa naknade vozne karte.
Ukoliko vozno osoblje nije u mogućnosti samostalno isključiti putnika iz putovanja, može zatražiti pomoć policije.
Putnik se za vrijeme vožnje ne smije kretati vozilom niti se dizati sa sjedala dok se vozilo ne zaustavi.

Članak 18
Na prijevoz se ne smiju primati:
– osobe koje sa sobom nose vatreno oružje, osim službenika na dužnosti (pod uvjetom da im oružje bude zakočeno)
– djeca do 15 godina starosti ako nisu u pratnji odraslih osoba
– osobe pod utjecajem alkohola i opojnih droga

Članak 19
Pušenje u autobusu nije dozvoljeno (odnosi se i na e-cigarete), kao ni konzumacija alkoholnih pića.

Članak 20
U međunarodnom prijevozu, i prijevozu unutar EU, putnik je dužan pridržavati se propisa drugih zemalja koji se odnose na prijevoz, ulazne i ulazne dokumente (putovnica, viza i slično), kao i propisa vezanih za carinu, porezna i druga upravna tijela.
Prijevoznik je ovlašten putniku, kod kojeg je utvrđeno da ne raspolaže potrebnim dokumentima za ulazak u određenu stranu zemlju, uskratiti ulazak u vozilo, a u slučaju protivljenja putnika,  prijevoznik je obvezan o tome obavijestiti MUP.
Prijevoznik ne snosi nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepridržavanjem gore navedenog.

Članak 21
Autobusima u cestovnom prometu prevoze se ručna, putnička, nepraćena prtljaga, kao i predmeti koji se ne smatraju navedenom prtljagom.
Ručna prtljaga su stvari koje se mogu unijeti u vozilo i smjestiti na za to određeno mjesto, a koje putnik čuva sam. Pod ručnom prtljagom se podrazumijevaju stvari manjih dimenzija kao što su ručne torbe, vrećice i sl., koje se mogu staviti na policu iznad sjedala u autobusu ili ih putnici mogu držati kod sebe ispod sjedišta, ali tako da ne smetaju drugim putnicima.

Za ručnu prtljagu vozno osoblje ne naplaćuje usluge prijevoza i ne odgovara za gubitak ili oštećenje iste.

Članak 22
Pod putničkom prtljagom podrazumijevaju se kovčezi, torbe, ruksaci i sl. Maksimalne težine cca 25kg po komadu prtljage, a za koje se usluga prijevoza naplaćuje prema važećem cjeniku.
Praćenom prtljagom smatraju se predmeti koji se ne smatraju putničkom prtljagom, a podrazumijevaju se predmeti koje putnik nosi sa sobom kao što su sanduci, košare, vreće, bicikli, auto sjedalice i slični predmeti koji se po dimenzijama i težini mogu smjestiti u prostor za prijevoz prtljage i naplaćuju se prema važećem cjeniku.
Putnik koji namjerava vršiti prijevoz bicikla ima obvezu takav prijevoz najaviti prijevozniku najmanje 48 sati prije početka putovanja.
Prijevoz invalidskih kolica i dječjih kolica se ne naplaćuje ako se u vozilu kao putnici nalaze osobe koje ih koriste.
Prijevoznik može na zahtjev putnika primiti na prijevoz najviše 2 komada prtljage. Ukoliko raspolaže potrebnim prtljažnim prostorom te ne opterećuje vozilo, prijevoznik može na zahtjev putnika primiti i više komada.
Vozno osoblje je dužno putniku izdati odgovarajući račun i prtljažnicu koju je putnik dužan čuvati do kraja putovanja.
Cjenik za prijevoz putničke i nepraćene prtljage te predmeta utvrđuje prijevoznik i istaknut je na prodajnim mjestima i internet stranicama prijevoznika.

Članak 23
Putnik je dužan prilikom predaje na prijevoz putničke prtljage obavijestiti vozno osoblje ukoliko vrijedost iste prelazi 2.500,00kn, te voznom osoblju omogućiti uvid u istu.
Sve dragocjenosti, vrijednosne papire, uređaje i druge skupocjene stvari putnik je obavezan imati u ručnoj prtljazi.
Prijevoznik odgovara za štetu koja nastane gubitkom ili oštećenjem putničke i nepraćene prtljage te predmeta do iznosa od 2.500,00kn.
Prijevoznik ne odgovara za štetu na putničkoj ili nepraćenoj prtljazi ukoliko ista nije pravilno zapakirana, te zbog toga dođe do gubitka ili oštećenja.

Članak 24
Putnik je dužan prijevozniku nadoknaditi štetu koja nastane zbog stanja ili svojstava prtljage.
Na prijevoz prijevoznik ne uzima opasne tvari, eksplozivni ili samozapaljivi materijali, predmeti neugodna mirisa, stvari kvarljivog sadržaja, ili bilo kakve predmete koji mogu povrijediti ili uprljati putnike, oštetiti vozilo ili stvari ostalih putnika.

Članak 25
Pošiljatelj nepraćene prtljage obvezan je voznom osoblju dati informaciju o sadržaju nepraćene prtljage.
Prijevoznik ne odgovara za krivu informaciju u vezi sadržaja nepraćene prtljage.

Članak 26
Životinje se mogu prevoziti samo i isključivo kao ručna prtljaga u za to odgovarajućim krletkama, košarama, transporterima i sl. kojima se sprečava eventualna šteta ostalim putnicima i stvarima, uz obvezno predočenje veterinara o zdravstvenom stanju životinje.
Prevoziti se mogu i specijalno dresirani psi vodiči u pratnji slijepe osobe i to u svojstvu putnika.

Članak 27
Putnik je dužan prilikom izlaska iz vozila na odredištu sa sobom ponijeti svu svoju ručnu i putničku prtljagu.
Sve pronađene stvari nakon završetka prijevoza vozno osoblje predaje ovlaštenoj osobi prijevoznika ili u ured za izgubljene stvari autobusnog kolodvora.
Za stvari pronađene u vozilu nakon završetka prijevoza prijevoznik ne odgovara.

Članak 28
U unutarnjem cestovnom prijevozu, međunarodnom cestovnom prijevozu i prijevozu unutar EU sa udaljenosti prijevoza od najmanje 250 km, putnik ima sljedeća prava:

  • Kod otkazivanja ili kašnjenja u polasku s autobusnog kolodvora za više od 120 minuta ili u slučaju prevelikog broja rezervacija, putnik ima pravo odabira između nastavka ili preusmjeravanja prijevoza do odredišta prvom sljedećom prigodom bez dodatne naknade za prijevoz ili povrata iznosa vozne karte, te, prema potrebi, besplatnog povratka do prvog polaznog mjesta navedenog u ugovoru o prijevozu prvom sljedećom prigodom
  • Gore navedeno se ne primjenjuje na putnike koji imaju voznu kartu sa otvorenim datumom putovanja bez ovjerene vozne karte i rezervacije sa danom i satom povratka
  • Svoj odabir putnik je dužan priopćiti prijevozniku u roku od 60 minuta nakon nastanka navedenih okolnosti
  • Kod otkazivanja i kašnjenja polaska sa autobusnog kolodvora više od 90 minuta kod prijevoza kojima je predviđeno trajanje više od 3 sata, putnik ima pravo na brzi obrok i osvježavajuće piće primjereno vremenu čekanja, uz uvjet da su dostupni na autobusnom kolodvoru ili ih je razumno moguće pribaviti, te smještaj u hotelskoj sobi ili sl. ukoliko je potreban ostanak jedne ili više noći. Trošak smještaja ne smije biti veći od 80,00 eura po noćenju i to za najviše 2 noćenja
  • Prijevoznik nije dužan putniku osigurati smještaj ukoliko je do kašnjenja ili otkazivanja prijevoza došlo radi teških vremenskih uvjeta ili elementarne nepogode koje su ugrozile sigurno obavljanje prijevoza
  • U slučaju prometne nezgode koja proistječe pri pružanju usluge prijevoza prijevoznik će putnicima pružiti razumnu i razmjernu pomoć u pogledu neposrednih praktičnih potreba putnika nakon nesreće, što uključuje prijevoz, smještaj, hranu, odjeću i pružanju prve pomoći. Ukupan trošak smještaja ne smije biti veći od 80 eura po putniku i noćenju, za najviše 2 noćenja

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29
Vozila prijevoznika u kojima je ugrađen video nadzor na vidnom mjestu na ulasku u vozilo kao i u samom vozilu moraju imati oznaku da je vozilo pod video nadzorom.
Snimljeni podaci smatraju se povjerljivima.
Očitavanje i korištenje snimljenih podataka moguće je isključivo po nalogu odgovorne osobe prijevoznika, te na zahtjev MUP-a ili suda.

Članak 30
Pritužbe putnika za vrijeme vožnje rješava vozno osoblje, dok pisane pritužbe rješava ovlaštena osoba prijevoznika.
Za eventualne sporove nastale između putnika i prijevoznika nadležan je sud Republike Hrvatske, a sukladno propisima važećim u RH.

Članak 31
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu datumom donošenja.
Prijevoznik može mijenjati uvjete iz ovih Općih uvjeta u skladu sa svojom poslovnom politikom i važećim zakonskim propisima i i uredbama EU.

Članak 32
Internet prodaja voznih karata regulirana je Općim uvjetima internet prodaje voznih karata.